martes, 22 de julio de 2008

NUEVA SENTENCIA DEL T.S.J. DE GALICIA

El Tribunal Superior anula la licencia de la casa del ex edil de Urbanismo de Sanxenxo

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
A CORUÑA.


RECURSO DE APELACIÓN 0004488/2006
APELANTE: ASOCIACIÓN ECOLOGISTA "SALVEMOS PONTEVEDRA"
APELADO: CONCELLO DE SANXENXO, FRANCISCO VILLAVERDE OTERO
RESOLUCIÓN APELADA: SENTENCIA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil seis dictada por el procedimiento PO 0000187/2005 por el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO NÚM 003 DE PONTEVEDRA...

Ver SENTENCIA de veintiseis de junio de dos mil ocho.

PROVIDENCIA DE 23/07/2008 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM.3. PONTEVEDRA:

"... Tal e como ordena o TSXG, notifíqueselle a citada sentencia á parte apelada, toda vez que non compareceu ante o tribunal nin designou domicilio para recibir notificacións na sede de aquel.

Por ser firme a sentencia dictada neste procedemento polo TSXG, remítaselle un oficio á Administración demandada, co que se achegará o testemuño desta, a fin de que se efectúe o acordado, se adopten as resolucións que procedan, se practique canto esixan cumprir as declaracións contidas no seu fallo e se lle comunique a este Xulgado cal é o órgano responsable de cumprilo..."
  • Ver PROVIDENCIA del Juzgado Con/Adm. Núm. 3 de Pontevedra, notificada el 28/07/2008.