martes, 26 de febrero de 2008

CONSTRUCUATRO, S.A. EN SANXENXO. (SENTENCIA)


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA CON/AD. SEC.2

A CORUÑA

(Ver Sentencia original completa)
SENTENCIA NÚM.: 00054/2008

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0004130/2005


SENTENCIA:

A CORUÑA, treinta y uno de Enero dos mil ocho."F A L L A M O S:
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ASOCIACIÓN SALVEMOS PONTEVEDRA contra RESOLUCIÓN DEL CONSELLEIRO DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS DE 18.2.05, DICTADA EN EXP. SANCIONADOR Y RESTITUCIÓN LEGALIDAD P.UL.-76.O3/11, y anulamos la mencionada resolución de 18.2.05, la cual es contraria a Derecho por incompetencia del órgano que la dictó; sin hacer especial condena en costas".

LA SITUACIÓN DE PARTIDA TRAS LA SENTENCIA:
LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE 15/12/2004 (nuestra fecha) que ha de resolver el CONSELLO DE LA XUNTA DE GALICIA, corresponde al EXP. SANCIONADOR Y DE RESTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE LA LEGALIDAD NÚM. P.LU-76.03/11, incoado a CONSTRUCUATRO, S.A., en su condición de promotor, por CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN, invadiendo la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre en el Paseo Playa de Silgar, 28-30, esquina a Rúa Luis Vidal Rocha, término municipal de SANXENXO (Pontevedra). El Instructor lo propone de la siguiente forma:

"PROPONSE:

  1. Impoñer a "CONSTRUCUATRO, S.A.", na súa condición de promotora, unha sanción de multa de TRES MILLÓNS CINCUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS CORENTA E UN EUROS (3.o55.841 €), que deberá aboar ingresando a citada cantidade, dende que se dicte a resolución que poña fin á vía administrativa, nas contas habilitadas en Caixa Galicia ou en Caixanova, nos seguintes prazos...
  2. Ordear a "CONSTRUCUATRO, S.A." volta-los terreos nos que se executaron as obras obxecto deste expediente ó seu primitivo estado, debendo ser realizado no prazo DUN MES, dende que sexa definitiva, en vía administrativa, a resolución que sobor do particular recaiga. Transcorrido o prazo sen que se houbese cumprimentado o ordeado, se lle impoñerá unha multa coercitiva por importe de TRESCENTOS CINCO MIL CINCOCENTOS OITENTA E CATRO EUROS (305.584 €) mensuais ata a súa total execución, procedéndose á súa execución subsidiaria por conta do infractor e á súa costa, caso de que éste non o leve a cabo".
  • PROVIDENCIA DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2008: RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LA SENTENCIA PRESENTADO POR CONSTRUCUATRO, S.A.