martes, 20 de mayo de 2008

NOTICIAS: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA ENCE-ELNOSA

19/05/2008 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA:

PROYECTO: FABRICACIÓN DE CELULOSA (PONTEVEDRA).
PETICIONARIO:GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. (2004/0286-IPPC).
Tendo en conta a súa condición de interesado no procedemento de autorización ambiental integrada notifícaselle que o 30 de abril de 2008 foi outorgada autorización ambiental integrada para a fábrica de celulosa, no concello de Pontevedra (Pontevedra).

Ós efectos oportunos, infórmaselles que a citada resolución poderán atopala na páxina web da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, na seguinta dirección:

RECURSO DE ALZADA:

20/05/2008 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA:

EXPEDIENTE: PLANTA QUÍMICA DE PRODUCCIÓN DE CLORO-SOSA E DERIVADOS (PONTEVEDRA).
PETICIONARIO: ELECTROQUÍMICA DEL NOROESTE, S.A.U. (ELNOSA). (2005/0101_NAA/IPPC).
Tendo en conta a súa condición de interesado no procedemento de autorización ambiental integrada notifícaselle que o 29 de abril de 2008 outorgouse a autorización ambiental integrada para a fábrica de cloro-álcali, no Concello de Pontevedra (Pontevedra).

Ós efectos oportunos, infórmaselles que a citada resolución poderán atopala na páxina web da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, na seguinta dirección:
RECURSO DE ALZADA:

20/05/2008 LA SUBDIRECTORA XERAL DE RÉXIME XURÍDICO-ADMINISTRATIVO, ROSARIO PUENTE VÁZQUEZ, nos remite "copia compulsada da proposta de resolución do 13 de decembro de 2006, sobre a solicitude da autorizacvión da Comunidade Autónoma recaída no expediente06-068; segundo a súa solicitude mediante escrito do 24 de xaneiro de 2007":

"DENEGAR A AQUACRÍA AROUSA, S.L., a autorización previa á concesión de licencza municipal para a mellora e innovación tecnolóxica en piscifactoría en Sartaxes, parroquia de Castrelo, no concello de Cambados, consonte os fundamentos anteriormente expostos".

02/05/2008 Presentado ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, escrito de CONCLUSIONES en el recurso contencioso-administrativo núm.4457/2005 (Plan Sectorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la Costa Gallega).

También es noticia la comunicación de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes de La Xunta de Galicia, de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo (PXOM). Después de su publicación en el B.O.P., hablaremos del Gobierno.